Faculty
Xin Liu(柳欣 )

Ph.D., Professor

starxliu@163.com

Master or Co-supervised Students
Zhuang Qingshuang(庄清爽 )

[20级]运动分析及建模

Zhu Minghang(朱明航 )

[20级]跨视听媒体分析

Yu Zhenning(于镇宁 )

[20级]跨视听媒体分析

Fan Ye(范烨 )

[20级]跨模态异常检测

He Yulin(何雨霖 )

[20]跨模态行为识别

Liu Dunqiang(刘墩强 )

[20级]人工智能+智能制造

Zhong Shannan(钟善男 )

[21]多模态虚假新闻检测

Jang Xueting(江雪婷 )

[21]在线跨媒体检索

Chen Guancheng(陈冠程 )

[21]音视频跨模态

Ye Bingxin(叶炳鑫 )

[21]多模态虚假新闻解析

Zhang Liyang(张力洋 )

[21]跨模态协同分析

Hu Zhongwang(胡众旺 )

[21]跨模式异常分析

Graduated Students
Bing Zhou(周兵 )

[15级] 研发岗【腾讯】

Gao-Feng He(赫高峰 )

[13级] 机器学习算法工程师【杭州】

He Zhang(张鹤 )

[14级]【海康威视-杭州】

An Li(黎安 )

[15级] 跨模态匹配和模式识别【上海】

JiaJia Geng(耿佳佳 )

[15级] 深度学习工程师【京东北京】

Lu Xie(谢璐 )

[15级] 图像处理【北京】

Yuhang Liu(刘雨杭 )

[16级] 算法工程师(成都)

Dong Hu(胡东 )

[16级] 浙江大华(杭州)

Zhikai Hu(胡志锴 )

[16级] 香港浸会大学博士研究生

Heyang Li(李鹤洋 )

[17级] 算法工程师【北京】

Meng Xu(徐濛 )

[14级] 计算机动画【郑州】

Xingzhi Wang(王行志 )

[17级] 中山大学博士研究生

Shengnan Wang(王盛楠 )

[17]工程师【银行】

Lei Li(李磊 )

[17级] 杭州算法工程师

Cheng Kai(程凯 )

[18级]网易

Wang Rui(王锐 )

[18级]地平线北京

Zhang Liangyu(张良宇 )

[18级]小米科技

Jinhan YI(易金含 )

[19级]字节跳动

Yi He(何毅 )

[19]阿里巴巴